Depunem toate eforturile pentru a va asigura ca va protejam si respectam confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”).

Aceast capitol are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

  1. Potrivit normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor (“ RGPD”) – datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Compania CG Vestor Facility le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, etc.

1.1.1. Datele dvs. personale pe care le colectează și prelucrează compania CG Vestor Facility sunt: numele și prenumele persoanei, domiciliu (adresa poștală pentru livrare), adresa de email, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare, voce, informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.
1.1.2. Așadar, potrivit “ RGPD” sunt operatori de date cu caracter personal („Operatorii”) – (i) Compania CG Vestor Facility societate română cu personalitate juridică, cu sediul în Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.235, bl. V3, sc. 2, et. 10, ap.76, camera 1, avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/9337/2020 si CUI 42878318 avand obligația conform normelor nationale și a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. în relația comercială desfășurată în trecut și/sau în curs de desfășurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor personale!
1.1.3. Compania aduce la cunostinta ca enumerarea din cadrul prezentei politici si urmatoarele este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de CG Vestor Facility.

  1. În procesul de operare a prezentului site web, Compania CG Vestor Facility colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins).

3. Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un “Membru” sau un “Client”, avute in vedere si urmarite de catre compania noastra sunt următoarele:

  1. Compania CG vestor Facility colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile “ RGPD” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termeni&conditii, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.

De asemenea este bine sa stiti ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunoasteti ca vom utiliza consimtamantul dvs. exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.

Clientul, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate la punctul 3.

  1. Compania CG Vestor Facility va informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).
  2. La nivel teritorial dispozitiile regulamentului se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE.

Compania CG Vestor Facility este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv RGPD.

7.Compania va aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, CG Vestor Facility poate transmite datele dvs tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “RGPD” te informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc următoarelor categorii de destinatari:

Va asiguram ca vom depune toate diligentele ca imputernicitul si/sau terta parte contractanta ofera garantii suficiente pentru a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat procedurile sa indeplineasca cerintele normelor si reglementarilor legale, inclusiv RGDP si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate.

  1. Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucrarii datelor consimțământul dvs., acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client/membru în comunitatea noastra. Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între dvs., client și compania CG Vestor Facility.

Vom prelucra datele dvs. personale pentru a imbunatati si a lua măsuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web și a utilizatorilor platformei CG Vestor Facility față de atacuri cibernetice, masuri de prevenire și detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

9. De asemenea tinem sa fiti informati in mod complet si intelegem de a va prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator (compania CG Vestor Facility) atunci cand proceseaza date personale:

Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice beneficiaza de 8 (opt) drepturi astfel:

  1. a) dreptul la informare (art 13, art. 14). A se avea in vedere ca in partea introductiva a documentului „termeni si conditii” precum si prin prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.

Este bine sa stiti ca aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul CG Vestro Facility la adresa de email: contact@vestor.ro. Va asiguram ca vom depune eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor dvs. si pentru a va furniza detaliile de care aveti nevoie!
De asemenea, va informam ca aveti dreptul să depuneti o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, in calitate de client al companiei CG Vestor Facility aveti dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa contact@vestor.ro prin care să va exercitati în mod just și licit dreptul dvs. de intervenție garantat, privind: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislatiei nationale (Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE precum si ale Regulamentului UE 679/2016, putand fiti exercitat pentru toate actiunile sus mentionate in special cand datele sunt incomplete sau inexacte;
(ii) anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru (iv) încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. In calitate de Operator te informam ca vom înceta de îndată prelucrarea datelor personale dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat.